Gn�thsan-chainnt na h-Albann Nuaidh � Nova Scotia Gaelic Expressions

Please note that Internet Explorer users will have to click audio icons twice to activate controls.
 

Audio Gaelic English
 Ciamar a tha thu?

How are you? (singular, informal form)

Ciamar a tha sibh? How are you? (plural, formal form)
Tha gu math.   Fine.
A bheil a� Gh�idhlig agad?     Do you speak Gaelic? (singular, informal form)
A bheil a� Gh�idhlig agaibh?    Do you speak Gaelic? (plural, polite form)
Chan eil m�ran.

Not much.                                    

Tha, beagan .

Yes, a little.

Tha mi �ga h-ionnsachadh. I am learning.