The town and county of Antigonish is proud to be home to the world’s longest running Highland Games outside Scotland, and gladly opens its doors to the thousands of tourists and competitors who come to witness both the legacy of the Games, and true Maritime hospitality. Since 1863, the Antigonish Highland Society and its Highland Games have played host to the best in Celtic Talent, staging one of Canada’s finest outdoor Tattoos and a heartwarming Concert Under the Stars. Along with these nightly shows, visitors to the Antigonish Highland Games take in feats of strength and tests of elegance as hundreds of pipers, drummers, dancers and heavyweight competitors gather to try for prestigious titles in their disciplines here where the traditional sports and athletic art forms of the Gael are kept alive. Join us this July 14th, 15th and 16th as we celebrate our Scottish roots – borrowed or by blood – at the 143rd Antigonish Highland Games.

Tha Siorramachd agus Bail’ a’ Bhaile Mhóir moiteil a bhith ’na dhachaidh dha na Geamaichean Ghàidhealach as fhaide ’san t-saoghal amuigh á Albainn-fhéin. Bu deònach le na Geamaichean a dhorsan ’fhosgladh dha na miltean de luchd-turais agus cho-fharpaisich a thig airson teisteanas a dhèanamh do dhìleab nan Geamaichean agus do dh’ fhialaidheachd daoine taobh an Ear. O chionn 1863, tha Comunn Gàidhealach a’ Bhaile Mhóir agus a Gheamaichean Gàidhealach air an cur fàilte air an tàlanta Cheilteach as fhèarr, a’ cur air bhonn fear dhe na Tattoos as fhèarr ann an Canada air fad agus Cuirm-chiùil fo na Speuraibh a tha cridheil. Leis na tachartasan oidhcheil seo, tha luch-turais dha na Geamaichean Ghàidhealach a’ toirt astaigh cleasan de neart agus deuchainnean de ghrinneas mar a chruinnich ceudan de phìobairean, dhrumairean, dhannsairean agus cho-fharpaisich a’ chuideim thruime ’fhiachainn airson tiotalan cliùiteach ’sa cheannsachadh aca, a’ seo far a bheil spòrs agus cruth ealain lùth-cleasachd na Gàidheil a tha seann-nòsach air an cumail beò. Thig cruinn còmhla rinn, a’ 14mh, a’ 15mh agus a’ 16mh dhen Iuchair seo nuair a mholas sinn ar dualchas Gàidhealach - air ’fhaighinn air iasad no ’san fhuil - aig 143mh Geamaichean Gàidhealach a’ Bhaile Mhóir. Tha fàilte romhaibh gu Geamaichean Gàidhealach a’ Bhaile Mhóir.


We Appreciate Our Sponsors

Antigonish
Regional Development Agency
Nova Scotia Tourism, Culture, and Heritage 

Antigonish Farmers' Mutual Town of Antigonish
Canadian
Imperial Bank of Commerce

Labatt